Одеська національна академія харчових технологій

Результати професійної та наукової діяльності викладача Скорнякової Олени Володимирівни


Скорнякова Олена Володимирівна

Наукові публікацій у наукових виданнях:

1. Скорнякова О.В. Теоретичні основи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. №1 (38). С. 253–257.

2. Скорнякова О.В. Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Серія: «Педагогічні науки». 2016. №3 (54). С. 81–86.

3. Скорнякова О.В. Складові конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія: «Педагогічні науки». 2016. – Вип.СХХХ (130). С. 249–259.

4. Іванова Л.В., Скорнякова О.В. «Soft skills» як важлива складова конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій. Молодий вчений. 2018. №12 (64). Ч.1. С. 83–87. (Здобувачкою проаналізовані вимоги роботодавців до фахівців з інформаційних технологій.)

5. Скорнякова О.В. Педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців у технічних коледжах. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2019. № VII(83). С. 36–39. URL:http://seanewdim.com/uploads/3 /4/5/1/34511564/ped_psy_vii_203_83.pdf

6. Скорнякова О.В. Формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Open educational e-environment of modern University. №7. 2019. С. 87–95. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/267/pdf

7. Скорнякова О.В. Аналіз сформованості конкурентоспроможності майбутніх ІТ - фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін в Одеському технічному коледжі ОНАХТ. Наукове періодичне видання «Український психолого-педагогічний науковий збірник». Львів. 2016. Вип. 9 (09). С. 100–105.

8. Скорнякова О.В. Компетентністний підхід у підготовці конкурентоспроможного фахівця. Київський науково-педагогічний вісник. 2016. № 9 (09). С. 51–57.

9. Скорнякова О.В. Методологічні аспекти формування конкурентоспроможності майбутнього ІТ – фахівця. Науковий вісник інноваційних технологій. Збірник наукових праць. Кривий Ріг. 2017. №1 (13). С. 42–53.

10. І. Драч, С. Литвинова, О. Скорнякова. Формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців в умовах інформаційно-освітнього середовища технічних коледжів. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. - № 3. - С. 130-151. DOI: 10.33407/itlt.v83i3.4421


Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

1. Участь у Міжнародному конкурсі, що проводився Академією культури безпеки, екології та здоров’я. Зайняла 1 місце в номінації «Сучасні методи навчання» за представлену методичну розробку на тему «Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки». Нагороджена дипломом.

2. Участь в роботі семінару-практикуму «Проектна діяльність педагогів у Новій українській школі», м.Київ, березень, 2018 р.

3. Участь у вебінарі «Метод проектів - ефективна технологія навчання» (11.09.2019 р.)


Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:

Працювала у складі експертної комісії, що була створена з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010201 у Коледжі Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського. Наказ МОН №2815-л від 24.09.2014 р.


Організаційна робота у закладах освіти:

1. Виконання обов’язків секретаря Педагогічної ради коледжу (2012-2016 рр.)

2. Організаційна робота у закладі освіти на посаді відповідального секретаря приймальної комісії протягом 2016-2018 років.

3. Виконання обов’язків голови ЦК з 2011 по 2017 рік, з 2019 і по сьогодні.

4. Організація проведення на базі циклової комісії ІІІ етапу VІІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. України 21-23 травня 2015 р.

5. Інструктор філії міжнародної мережної академії CISCO у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій з 2018р.

6. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Цифрове моделювання».


Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Іванова Л.В., Скорнякова О.В. Автоматизована комп'ютерна система діагностики конкурентоспроможності фахівців з інформаційних технологій: матеріали XIІІ міжн. наук.-практ. конф. ОНАХТ «Інформаційні технології і автоматизація – 2020». Одеса. 2020. С.221 – 224.

2. Скорнякова О.В. Аналіз провідних категорій компетентнісного підходу: збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІ міжн. наук.-практ. конф. «Наука і сучасність: виклики глобалізації» (29 червня 2016 р.). Ч.2. К.: Центр наукових публікацій, 2016. С.62–66.

3. Скорнякова О.В. Визначення важливих якостей конкурентоспроможного ІТ – фахівця: збірник тез міжн. наук.-практ. конф. «Психологія і педагогіка в системі гуманітарного знання ХХІ століття» (7–8 грудня 2018 р.). Харків.: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С.35–39.

4. Скорнякова О.В. Використання STEM-технологій в освітньому процесі коледжу: матеріали VІ наук.-метод. конф. серед викладачів коледжів Одеської національної академії харчових технологій «Роль коледжів та професійних училищ у здобутті вищої освіти». Одеса, 2019. С. 52-54

5. Скорнякова О.В. Використання методу проєктів у формуванні конкурентоспроможності майбутніх ІТ– фахівців: матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики» (16–17 грудня 2016 р.). Одеса.: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. С.96–98.

6. Скорнякова О. В. Експериментальна перевірка результативності моделі формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців у технічних коледжах // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. С.1067-1078. URL: http://sci-conf.com.ua.

7. Скорнякова О.В. Експериментальна перевірка результативності моделі формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців у технічних коледжах: збірник наукових праць ІІІ Всеукр. наук.- практ. конф. «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» (23 травня 2019 р.). Київ, 2019. С. 95–100.

8. Скорнякова О.В. Експериментальна перевірка результативності моделі формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців у технічних коледжах (результати педагогічного експерименту): матеріали VІІ наук.-метод. конф. «Роль закладів фахової передвищої та професійної освіти в системі безперервної освіти»». Одеса, 2020. С. 51-61

9. Скорнякова О.В. Зміст та структура конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій: матеріали всеукр.наук.-практ.конф. «Практична педагогіка та психологія: методи і технології» (1–2 липня 2016 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. С. 78–83.

10. Скорнякова О.В. Комп’ютерне тестування як сучасна форма моніторингу знань студентів: матеріали ІІ наук.-метод. конф. серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської національної академії харчових технологій «Послідовність загальної середньої, професійної та вищої освіти як потреба і виклик сучасного суспільства» (25 березня, 2015 р.). Одеса, 2015. С. 130-138

11. Скорнякова О.В. Методологічні підходи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій: мedzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce» (Sládkovičovo, Slovak Republic, 10-11 marca) Vysoká škola Danubius, fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo, Slovak Republic, 2017. С. 157–159.

12. Скорнякова О.В. Педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців: матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології» (30 листопада –1 грудня 2018 р.). К.: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2018. С.68–71.

13. Скорнякова О.В. Позиціонуванння закладу освіти засобами інтернет-комунікацій: матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф.: «Основні напрямки розвитку педагогічної науки» (7 грудня 2018 р.). Рівне, 2018. С.160–163.

14. Скорнякова О.В. Позиціонування навчальних закладів засобами інтернет-технологій – новий напрямок у профорієнтаційній роботі: матеріали V наук.-метод. конф. серед викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. «Перспективи розвитку коледжів та їх роль у здобутті вищої освіти» (Одеса, 14 березня 2018 р.). Одеса, 2018.

15. Скорнякова О.В. Профорієнтаційна робота як умова забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ (з досвіду роботи Одеського технічного коледжу ОНАХТ): матеріали ІV наук.-метод. конф. серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Перспективи розвитку технікумів у здобутті вищої освіти». (31 березня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 128–135.

16. Скорнякова О. В. Створення професійно-мотиваційного середовища як одна з умов формування конкурентоспроможності випускника ЗВО// Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. С. 249-253. URL: http://sci-conf.com.ua.

17. Скорнякова О.В. Структура, критерії та рівні сформованості конкурентоспроможності майбутнього ІТ – фахівця: матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Психологія і педагогіка в системі гуманітарного знання ХХІ століття» (8–10 грудня 2016 р.). Харків.: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. С.72–75.

18. Скорнякова О.В., Суліма Ю.Ю. Комп’ютерне тестування як сучасна форма моніторингу знань студентів: матеріали ХХ міжн. наук.-практ. конф. «Управління якістю підготовки фахівців».Ч.2, Одеса. 2015. С. 249-251.

19. Скорнякова О.В. Теоретичні основи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки: матеріали ІІІ наук.-метод. конф. серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської національної академії харчових технологій «Послідовність загальної середньої, професійної та вищої освіти як потреба і виклик сучасного суспільства» (25 березня, 2016 р.). Одеса, 2016. С. 116-124

20. Скорнякова О.В. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців у технічному коледжі: матеріали міжн. наук.-практ. конф.: «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі» (2–3 вересня 2016 р.). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. С.49–52.

21. Скорнякова О.В. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки у процесі вивчення фахових дисциплін: матеріали VIII міжн. наук.-практ.

інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький. 2015. С. 215-218.

22. Скорнякова О.В. Шляхи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців у технічних коледжах: матеріали ІV міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (22–23 червня 2018 р.). Одеса, 2018. С.74 –78.

23. Скорнякова О.В. Шляхи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій: матеріали V наук.-метод. конф. серед викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. «Перспективи розвитку коледжів та їх роль у здобутті вищої освіти» (14 березня 2018 р.). Одеса, 2018. С.13-15.

24. Скорнякова О.В. Використання цифрових інструментів у підготовці майбутніх ІТ-фахівців//Матеріали ІІІ-ї обласної педагогічної науково-практичної конференції ЗФПО Одеської області (28 жовтня 2021, м. Одеса): збірник доповідей/ упоряд. Ротарь О.М., Сочинська К.О., за заг. редакцією Коробкіної О.В.– Одеса, 2021. – С.56-62


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії:

Участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії (підготовка студентів до участі у щорічних конференціях).


Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

З 2000 року - викладач Одеського технічного коледжу ОНАХТ.