Одеська національна академія харчових технологій

Результати професійної та наукової діяльності викладача Іванової Лілії Вікторовни


Іванова Лілія Вікторівна

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Захарченко Н.В. Анализ влияния увеличения мощности используемого ансамбля таймерних сигнальних конструкций при постоянной длительности кодових конструкций на скорость передачи информации в цифровых системах связи / Н. В. Захарченко, М. М. Гаджиев, Л. В. Иванова, Ю. Ю. Сулима, Д. М. Шпак, В. В. Гордийчук // Automationoftechnologicalandbusinessprocesses. Том 10, №4 – Одесса: Одеська національна академія харчових технологій, 2018. – С. 4 – 8. https://doi.org/10.15673/atbp.v10i4.1225.

2. Іванова Л.В. «Softskills» як важлива складова конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій / Л.В. Іванова, О.В. Скорнякова // YoungScientist. Випуск 12. – Херсон, 2018 – С. 83 – 87. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-22.

3. Гасанов А.Г. Факторы русловий важности создания киберармий вооруженных сил развивающихся стран / А.Г. Гасанов, Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева, М. М. Гаджиев, Л. В. Иванова // Modernengineeringandinnovativetechnologies. Выпуск 6, том 1 – Германия, 2018. – С. 26 –31. DOI: 10.30890/2567-5273.2018-06-01-034.

4. Сулейманов Т.И. Автоматизация моделирования и прогнозирования атмосферного загрязнения / Сулейманов Т.И.,Мустафазаде Н.Х., Гулузаде Р.К., Гаджиев М.М., Иванова Л.В. // Automationoftechnologicalandbusinessprocesses. Том 11, №1 – Одесса: Одеська національна академія харчових технологій, 2019. – С. 4 – 8. https://doi.org/10.15673/atbp.v11i1.1330.

5. Керимов Э. А. Инфрокрасные приемники информации на основе полупроводниковых композитних материалов / Керимов Э. А., Гаджиев М. М., Иванова Л. В. // Научныетруды ОНАС им. А.С. Попова. Выпуск №1 – Одесса: Одесская нацтональная акдадемия связи им. А.С. Попова, 2019г. – С. 66 – 71. http://dx.doi.org/10.33243/2518-7139-2019-1-1-66-71

6. B. Mekhdiyeva, G. Rustam, L. Ivanova, N. Korshun, і P. Skladannyi, ETTING AND PROCESSING GEOPRODITIONAL DATA WITH MATLAB MAPPING TOOLBOX. Cybersecurity: Education, Science, Technique,vol 2, no 6, pp 94-104, Груд 2019.https://doi.org/10.15673/atbp.v10i4.1225


Участь у міжнародних наукових проектах:

- Керівник-Інструктор філії міжнародної мережної академії CISCO у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій з 2018р.


Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:

- член сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, наказ МОН №596 від 05.05.2020р.

- член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» у Ізмаїльському технікумі економіки і права, наказ МОН № 349-л від 06.03.2017

- член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Програмне забезпечення інформаційних систем» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, наказ НАЗЯВО № 28-Е від 5.11.2019

- керівник експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» у Одеській національній академії зв’язку ім.. О.С. Попова, наказ НАЗЯВО № 340-Е від 04.12.2019

- керівник експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення», "Програмна інженерія" у Київському національному університет імені Тараса Шевченка, наказ НАЗЯВО № 895-Е від 26.05.2020

- керівник експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» у Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, наказ НАЗЯВО № 133-Е від 25.02.2020

- керівник експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Програмне забезпечення систем» у Харківський національний автомобільно-дорожній університет, наказ НАЗЯВО № 625-Е від 06.04.2020

- керівник експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» у Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, наказ НАЗЯВО № 1543-Е від 15.10.2020


Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

- завідувач кафедри комп’ютерної інженерії з 2017р.

- директор Одеського технічного коледжу ОНАХТ 3 14.01.2020


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1.Іванова Л.В. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи і стандарти інформаційної безпеки" [Електронний ресурс] / Л.В. Іванова – О.: ОТК ОНАХТ, 2019. –32 с.

2.Іванова Л.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Основи і стандарти інформаційної безпеки" [Електронний ресурс] / Л.В. Іванова – О.: ОТК ОНАХТ, 2019. –46 с.

3.Іванова Л.В. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Теорія інформації та кодування" [Електронний ресурс] / Л.В. Іванова – О.: ОТК ОНАХТ, 2019. – 48 с.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України;виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційногокомітету, суддівського корпусу:

- керівництво студентом, який зайняв ІІ місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації України, 2018 р. (Щербіна Д.)

- керівництво студентом, який зайняв перше місце на Всеукраїнському конкурсі «Золотий байт», 2018р. (Шах Р.)

- керівництво студентами, які зайняли ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт "Black Sea Science", 2020 р. (Столяров В., Слюсаренко В.


Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Іванова Л.В. Компетентностна модель підготовки молодшого бакалавра з комп’ютерної інженерії /Іванова Л.В.//Матеріали V Науково-методичної конференції «Перспективи розвитку технікумів та їх роль у здобутті вищої освіти» - Одеса, – 2018. – С.11 -13.

2. Іванова Л.В. Особливості навчально-методичного забезпечення інтерактивних технологій навчання /Іванова Л.В.//Матеріали ІV Науково-методичної конференції «Перспективи розвитку технікумів та їх роль у здобутті вищої освіти» - Одеса, – 2017. – С.52-59.

3. Іванова Л.В. «Впровадження академічних програм CISCO - крок до підвищення фахового досвіду у сфері ІТ» /Іванова Л.В., Н.В. Краснієнко // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференція Одеської національної академія харчових технологій «Інформаційні технології і автоматизація – 2018» - Одеса, - 2018. – С.35 – 37.

4. Іванова Л.В. «Перспективи впровадження авторизованих програм сертифікації CISCO в підготовку конкурентоспроможного ІТ-фахівця» /Іванова Л.В., Н.В. Краснієнко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства» Чернігівський національний технологічний університет – Чернігів, - 2018.

5. Газетна публікація. Іванова, Л.В. Мережна академія CISCO – новий рівень підготовки ІТ-фахівців в Одеському технічному коледжі / Л.В.Іванова, Н.В.Краснієнко // Технолог. - 2018. - № 15.

6. Гасанов А.Г. Факторыусловийважностисозданиякиберармийвооруженных сил развивающихсястран / А.Г. Гасанов, Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева, М. М. Гаджиев, Л. В. Иванова // Modernengineeringandinnovativetechnologies. Выпуск 6, том 1 – Германия, 2018. – С. 26 –31. DOI: 10.30890/2567-5273.2018-06-01-034.

7. Іванова Л.В. «Автоматизована комп'ютерна система діагностики конкурентоспроможності фахівців з інформаційних технологій» /Іванова Л.В., О.В. Скорнякова // Матеріали XIІІ міжнародної науково-практичної конференція Одеської національної академія харчових технологій «Інформаційні технології і автоматизація – 2020»-Одеса, - 2020. – С.221 – 224.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

- участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів інформаційних технологій (підготовка студентів до участі у щорічних олімпіадах та конференціях).