Одеська національна академія харчових технологій

Відомості про підвищення кваліфікації викладача Скорнякової Олени Володимирівни


Скорнякова Олена Володимирівна

1. Одеський інститут післядипломної освіти національного університету ха-рчових технологій, сертифікат № 3166, 2015р. Тема: «Сучасні вимоги щодо охорони та гігієни праці користувачів персональних комп’ютерів, офісного об-ладнання та побутової техніки на підприємствах України».

2. Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров'я. Диплом. Тема: "Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з обчислюва-льної техніки", лютий 2016р.

3. 2017-2018 н.р. - дистанційне навчання у Cisco Academy. Курс IT Essentials за програмою мережевої академії Cisco. Підвищення кваліфікації че-рез Cisco Networking Academy®. (березень 2019 р.).

4. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Тема: «Формування конкурен-тоспроможності майбутніх ІТ-фахівців засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Свідоцтво №2167-19, 11.10.2019р.

5. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти». 22-23 січня 2021 р. Сертифікат №1271073975-38v


Самонавчання через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus:

1. курс «Основи тестування програмного забезпечення», липень 2015 р. Перевірка аудентичності сертифікату.

2. курс «Сучасне керівництво проектами - мистецтво порушення правил», лютий 2018 р. Перевірка аудентичності сертифікату.

3. курс «Критичне мислення для освітян», лютий 2018 р. Перевірка аудентичності сертифікату.

4. курс «Медіаграмотність для освітян», квітень 2020 р. Перевірка аудентичності сертифікату.

5. курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», вересень 2020 р. Перевірка аудентичності сертифікату.

6. курс «Освітні інструменти критичного мислення», грудень 2020 р. Перевірка аудентичності сертифікату.

7. курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», грудень 2020 р. Перевірка аудентичності сертифікату.

8. курс «Основи інформаційної безпеки», Виданий 23.01.2021, Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням.

9. курс «Основи управління командами та проєктами в IT», 03.02.2021. Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням.


Самонавчання через платформу ИНТУИТ:

1. Пройдено курс Національного Відкритого Університету ИНТУИТ по програмі Intel "Обучение для будущего". Номер сертифікату: №101097962. Термін навчання: 18 жовтня 2017 - 1 грудня 2017 р.

2. Пройдено курс Національного Відкритого Університету ИНТУИТ по программе «Введение в технологию программирования». Сертифікат №101073626. Термін навчання: 1 березня 2017 - 6 червня 2017 р.

3. Пройдено курс Національного Відкритого Університету ИНТУИТ «Основы работы с Microsoft Office 2007". Номер сертифікату: №101204274. Термін навчання: 28 листопада 2018 - 12 грудня 2018 р.

4. Пройдено курс Національного Відкритого Університету ИНТУИТ «Со-здание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional». Серти-фікат №101197350 . Термін навчання: 12 листопада 2018 - 26 листопада 2018 р.


Участь у міжнародних конференціях:

1. VIII міжн. наук.-практ. інтернет-конференція «Тенденції та перспективи ро-звитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький. 2015.

2. ХХ міжн. наук.-практ. конференція «Управління якістю підготовки фахів-ців». Одеса. 2015.

3. ІІ міжн. наук.-практ. конф. «Наука і сучасність: виклики глобалізації» (Київ, 29 червня 2016 р.).

4. міжн. наук.-практ. конф. «Психологія і педагогіка на сучасному етапі роз-витку наук: актуальні питання теорії і практики» (Одеса, 16–17 грудня 2016 р.).

5. міжн. наук.-практ. конф. «Психологія і педагогіка в системі гуманітарного знання ХХІ століття» (Харків, 8–10 грудня 2016 р.). Харків.: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016.

6. міжн. наук.-практ. конф.: «Стан та перспективи розвитку педагогіки та пси-хології в Україні та світі» (Київ, 2–3 вересня 2016 р.). Київ: ГО «Київська науко-ва організація педагогіки та психології», 2016.

7. мedzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce» (Sládkovičovo, Slovak Republic, 10-11 marca) Vysoká škola Danubius, fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo, Slovak Republic, 2017.

8. міжн. наук.-практ. конф. «Психологія і педагогіка в системі гуманітарного знання ХХІ століття» (Харків, 7–8 грудня 2018 р.).

9. міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні інновації у сфері педагогіки та психоло-гії» (Київ, 30 листопада –1 грудня 2018 р.).

10. ІІІ міжн. наук.-практ. конф.: «Основні напрямки розвитку педагогічної нау-ки» (Рівне, 7 грудня 2018 р.). Рівне, 2018.

11. ІV міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (Одеса, 22–23 червня 2018 р.). Одеса, 2018.

12. XIІІ міжнародна наук.-практ. конференція Одеської національної академія харчових технологій «Інформаційні технології і автоматизація – 2020». Одеса. 2020.

13. SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Kharkiv, Ukraine 17-18 February 2020.

14. DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE: Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 19-21 February 2020.

15. ІV відкритого навчально-методичного семінару «Сучасні методичні аспекти викладання дисциплін курсу підготовки інженерії програмного забезпечення». (1-5 лютого 2021р., м.Харків).

16. Міжнародна онлайн конференція «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» 20 травня 2021 року

17. ІІІ-я педагогічна науково-практична конференція закладів фахової передвищої освіти Одеської області на тему: «Цифрові компетенції викладача як умова формування якості освіти» (28 жовтня 2021 р., м.Одеса)